Governing Body

Subir Kumar Ghosh (President)

Sandip Das (Secretary)

Partha Pratim Goswami (Treasurer)

Sudebkumar Prasant Pal

Sumit Ganguly

Manoj Changat

Satish Govindarajan

Tarkeshwar Singh

R. S. Lekshmi

Bhawani Sankar Panda